INTEGRACIÓ DE LA TECNOLOGIA BIM AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’ENGINYERIA D’ABOCADORS

INTEGRACIÓ DE LA TECNOLOGIA BIM AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’ENGINYERIA D’ABOCADORS

LANDFILL ENGINEERING

La “Enginyeria d’Abocadors” o “Landfill Engineering” es refereix a una part d’una disciplina cientificotecnològica innovadora i desenvolupada des de finals del passat segle XX: La Geotecnologia ambiental.

L’avanç que s’ha mostrat durant els últims anys en el desenvolupament dels projectes de l’àrea dels residus (noves plantes de tractament o millores tecnològiques i de processos) s’ha vist reflectit amb menor incidència en la construcció, gestió i clausures d’abocadors. Si bé és cert que s’han produït avenços i millores a nivell tecnològic (per exemple en els materials emprats per a drenatge i impermeabilització), aquestes millores no han evolucionat de la mateixa manera en l’àmbit del disseny i la gestió. Això es podria deure principalment a la manca d’incentiu d’aquests projectes, principalment tenint en compte que les polítiques i legislació mediambientals estan dirigides a la disminució de la disposició final de residus en abocadors i evitar la construcció de nous emplaçaments.

INTEGRACIÓ DE LA TECNOLOGIA BIM AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE “ENGINYERIA D’ABOCADORS”

No obstant això, l’estratègia d’expansió internacional d’IDP ens ha permès accedir a mercats on l’aposta per del desenvolupament d’un nou enfocament en el desenvolupament de projectes de “Enginyeria de Abocadors” ha tingut i té un impacte més gran. Aquesta aposta s’ha centrat en la integració de la tecnologia BIM en aquest tipus de projectes, abastant totes les etapes de la vida d’aquestes instal·lacions (construcció, gestió, desgasificació, tancament etc). Si bé és cert que la tecnologia BIM està des de fa anys implantada a l’activitat d’altres àrees com arquitectura o obres lineals d’enginyeria civil, en projectes mediambientals aquesta integració ha estat més complexa en no poder assimilar una metodologia estandarditzada per a tots els casos.

A dia d’avui, i després d’haver desenvolupat fins a 15 projectes entre clausures i construcció de nous abocadors en els últims dos anys, hem aconseguit establir una metodologia de treball que té en compte totes les fases de construcció (excavació, instal·lació de làmines, drenes ), operació (disposició temporal dels residus, construcció de pous d’extracció de biogàs) i clausura (regulació de terreny, construcció de capes de clausura, monitorització …) dins d’un entorn BIM.

La generació des de l’inici dels treballs d’un projecte en entorn BIM ens permet disposar d’una maqueta virtual – model 3D, facilitant l’enteniment general del projecte i permetent treballar amb la màxima exactitud. A més ens ha permès fer un seguiment temporal de les obres mitjançant la simulació de seqüències constructives i detectar interferències entre elements de diferents especialitats (xarxes de lixiviats i làmines per exemple). Tot això, unit a un control automatitzat d’amidaments i pressupost, ofereix una nova visió a l’hora d’afrontar els projectes d’aquest àrea.

EL FUTUR DE L’APLICACIÓ DEL BIM A L’ENGINYERIA D’ABOCADORS

Pensat en el futur, l’èxit de l’aplicació de la tecnologia BIM en la “Enginyeria de Abocadors” no s’ha de basar només en la seva aplicació als projectes tradicionals de construcció, sinó adaptar-se a les noves línies d’actuació en aquesta àrea com ara el “Landfill Mining”, i promoure el seu ús per part dels propis gestors, millorant l’optimització dels recursos i facilitant tasques de seguiment i manteniment de l’explotació.

Rep les nostres newsletter