Pla Director de Residus Sòlids Urbans de Santa Catarina (Brasil)

Medi ambient / Gestió i tractament de residus

Pla director que valora la situació actual de partida, analitza les diferents alternatives i concreta les línies d’estratègiques d’actuació que permeten una millora en la gestió i tractament dels residus de l’estat de Santa Catarina.

Serveis contractats:

 • Pla director

Característiques:

L’actuació consisteix en desenvolupar el Pla Director per a la Gestió i Tractament dels Residus Sòlids Urbans de l’Estat de Santa Catarina amb l’objectiu d’avançar cap a un enfocament integral i més sostenible de la gestió dels residus sòlids urbans, potenciant la prevenció, reducció, valorització, recuperació i reciclatge dels materials continguts en els residus sòlids urbans, afavorint la reutilització i l’estalvi de matèries primeres, eliminant els dipòsits incontrolats i assegurant un tractament adequat dels residus.

Dimensions:

 • Població: 6.248.436 habitants
 • Extensió: 95.436,18 km2
 • Número de municipis: 293
 • Densitat poblacional: 65,3 habitants/km2

Principis generals:

 • Jerarquia en la gestió.
 • Maximització de la prevenció.
 • Maximització de la valorització: reciclatge i valorització energètica.
 • Minimització de l’abocament.
 • Multiplicitat i Flexibilitat de les Solucions.
 • Proximitat.
 • Col·laboració administrativa i responsabilitat compartida.
 • Foment a la Iniciativa Privada a la Gestió dels Residus.

Objectius estratègics:

 • Controlar el creixement progressiu de la quantitat de residus urbans produïda per persona i any.
 • Fomentar la recollida selectiva en origen, mitjançant la separació de la fracció orgànica de la fracció seca (paper, vidre, metalls i plàstic), com a estratègia per obtenir materials de qualitat que tinguin sortida en el mercat del reciclatge.
 • Potenciar, especialment, la gestió i recollida selectiva en origen de la fracció orgànica dels residus municipals. Si es separa correctament la fracció orgànica en origen, s’obté un producte noble, que pot produir un compost de qualitat apte per a tasques agrícoles.
 • Potenciar el mercat del reciclatge. Com s’ha avançat anteriorment, és important la qualitat dels materials com a condició necessària però no suficient d’una política d’impuls al reciclatge en sentit ampli, per tant seran necessàries incentius que impulsin el reciclatge i la recuperació, eliminant obstacles organitzatius, tècnics i econòmics que entorpeixin el mercat de productes reciclats i augmentin la demanda d’aquest tipus de materials.
 • Acomodar el sistema de gestió de residus a les característiques del territori. Prenent com a base el model de segregació de residus en 2 fraccions (orgànica i seca), adequar tant el model com els sistemes de recollida a les característiques territorials, urbanístiques i socioeconòmiques de cada població, per tal que siguin més efectives en cost econòmic, ambiental i resultat de valoració.
 • Reduir l’abocament final, especialment de la fracció biodegradable i materials recuperables. Dins d’una estratègia general de prevenció de residus i una major valorització material, es planteja una reducció significativa de la quantitat de residus enviats a abocador, especialment d’aquells fermentables.
 • Aconseguir la màxima implicació i interrelació de les persones amb les actuacions de gestió de residus. Contribuir a una acció conjunta d’informació i sensibilització ciutadana, mitjançant programes d’educació ambiental. La participació i el grau d’informació i sensibilització de la població seran un aspecte clau a l’hora d’assolir els objectius del Pla Director.
 • Dissenyar una implantació territorial de les instal·lacions de recollida i tractament que permetin gestionar els residus de manera que, amb economies d’escales acceptables, valoren i recuperin els residus.
 • Optimitzar les inversions, de manera que sigui possible adequar el nombre de plantes de tractament a les necessitats actuals i futures.
 • Eliminar l’abocament incontrolat, i clausura, segellat i restauració progressiva dels abocadors i punts d’abocament incontrolats existents en l’àmbit territorial de l’Estat de Santa Catarina.
 • Eliminar d’una manera segura i controlada tots els residus urbans no recuperables, a fi de suprimir els dipòsits incontrolats.
 • Establir models de finançament, basats en la cooperació i responsabilitat compartida de les diferents persones, empreses i entitats implicades en la gestió i tractament dels residus, fixant un marc estable, que respongui al principi de solidaritat de manera que s’aconsegueixi integrar els ens locals que per la seva grandària o per la seva situació geogràfica tinguin costos excepcionals.
 • Aconseguir que el Pla sigui adaptable i revisable d’acord amb les variacions socials i circumstancials que motiven el seu desenvolupament.

 

Imatges:

Si estàs interessat en els nostres serveis no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres al telèfon + 34 93 725 62 53 o al email idp@idp.es

ACTUACIONS SIMILARS

ALTRES ÀREES D'ACTUACIÓ

  array(4) { [0]=> string(60) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/A49284.png" [1]=> int(800) [2]=> int(576) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/transporte-IDP-19003.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Infraestructures del transport
 • array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/transporte-IDP-19003.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(79) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/edificacio-IDP-1900X550-1.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Desenvolupament urbà
 • array(4) { [0]=> string(79) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/edificacio-IDP-1900X550-1.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/Areas-EDIFICACION-ok.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Edificació
 • array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/Areas-EDIFICACION-ok.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(76) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/logistica-IDP-1900x550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Indústria i logística
 • array(4) { [0]=> string(76) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/logistica-IDP-1900x550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(80) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/instalaciones-IDP-1900X550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Instal·lacions i energia