LA DIGITALITZACIÓ COM A FACTOR CLAU PER A AVANÇAR CAP A LA SOSTENIBILITAT I EL COMPLIMENT DELS ODS

LA DIGITALITZACIÓ COM A FACTOR CLAU PER A AVANÇAR CAP A LA SOSTENIBILITAT I EL COMPLIMENT DELS ODS

En aquest moment de grans evolucions mediambientals, les empreses que lideraran aquests canvis seran aquelles que, a partir de la DIGITALITZACIÓ, desenvolupin noves capacitats basades en informació derivada de les dades clau. Amb això, podran avançar en els objectius de SOSTENIBILITAT, com ara gestionar la seva petjada de carboni i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, optimitzar els seus propis processos i consums de matèries i energies, adoptant una estratègia d’operació i manteniment cada vegada més eficient i sostenible a futur.

Avui dia i de manera global, empreses i ciutadans es troben en el centre d’un enorme canvi cap a la sostenibilitat i les fonts d’energia renovables. Aquesta transició està tenint un profund impacte en la societat i està impulsant de forma molt accelerada la pròpia transformació de la indústria.  

L’eix tractor de totes aquestes iniciatives va ser la cimera de 2015 de l’ONU en la qual tots els estats membres van aprovar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a crida universal a l’acció per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món, com a part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Els moviments en aquest sentit més rellevants estan tenint lloc avui dia cap a la producció i consum d’energies sostenibles i l’avanç cap a ciutats més habitables en termes d’energia, aigua i gestió dels residus, al mateix temps que les empreses i les indústries en general s’estan esforçant a buscar noves formes addicionals d’optimitzar l’eficiència energètica de les seves operacions.

Per a les empreses i indústries la gestió intel·ligent de les operacions i el manteniment està resultant el factor clau per a avançar de manera segura cap a la sostenibilitat.

Combinant les dades de consums actuals amb les projeccions desitjades, les empreses estan en disposició de comprendre què està passant actualment en les seves operacions i per tant poden actuar en funció d’aquesta informació estratègica per a millorar el rendiment de l’organització i brindar els millors resultats en termes de sostenibilitat.

Per tant, resulta un requisit disposar d’informació actualitzada de les instal·lacions i equipaments que formen part d’aquestes operacions i manteniment per a poder dimensionar plans generals i específics per a fer sostenibles les operacions a futur.

Avui IDP compta amb una àmplia experiència en aquest sentit, i la seva aportació a la sostenibilitat de la indústria es basa en tres eixos:

  • Digitalització: en IDP comptem amb més de 20 anys d’experiència en l’ús eficient de tecnologies BIM. Amb més de 8000 projectes finalitzats, hem creat repertoris digitals d’arquitectura, instal·lacions i infraestructures que han possibilitat la planificació dels projectes utilitzant una estreta integració dels sistemes de projecte i de manteniment per a una assignació totalment digital de la càrrega de treball, equips, recanvis i serveis logístics.

Amb això hem aconseguit l’optimització i eficiència de les instal·lacions ja que la provisió de matèries primeres, l’estimació dels recursos, el dimensionament dels costos i la planificació optimitzada general han evitat qualssevol residus innecessaris, sobrecostos en termes de matèries primeres infrautilitzades i problemes de descoordinació.

  • Bessó Digital: el Bessó Digital de IDP permet la incorporació, control, supervisió i gestió de dades de sensors i mesuradors integrats a dispositius de consum o generació d’energia, així com d’aigua, gas i altres equipaments vinculats amb l’eficiència energètica i la petjada de carboni. Paral·lelament, aquests equips solen quedar referenciats a actius dels quals es disposa d’informació geomètrica i paramètrica detallada, amb el que s’aconsegueix la màxima transparència i assistència en la gestió dels equipaments i una comprensió de 360 graus de totes les instal·lacions del client.

Així, amb el Bessó de IDP es realitzen mesuraments (en temps real si la situació ho requereix) i mitjançant una anàlisi detallada de les dades tècniques, es poden analitzar consums i diferents alternatives per a optimitzar les operacions en termes de sostenibilitat i, al mateix temps, garantir la rendibilitat d’aquestes. Normalment, els nostres clients comercials i industrials amb estructures d’actius més complexes i majors exigències energètiques solen evitar costosos pics d’energia i, alhora, voler garantir la disponibilitat permanent de les seves infraestructures, característiques ambdues que solen trobar en el Bessó Digital de IDP.

  • Solucions digitals: Avui, les solucions intel·ligents permeten a les empreses analitzar una sèrie d’escenaris per a comprendre -basant-se en dades geoespaciales- els principals actors que obren en contra de la sostenibilitat de les seves operacions i les principals vulnerabilitats a optimitzar. Els algorismes d’Intel·ligència Artificial i Analítica avançada permeten diferents anàlisis i simulacions d’alta qualitat per a treballar sobre la base de les dades mesurades importades, ja siguin de comptadors intel·ligents d’electricitat, de sistemes de climatització, de fugides de gasos, de transport de mercaderies perilloses o de la gestió de residus.

I tot això perseguint objectius com els següents:

  • Reducció d’emissions de CO₂, mitjançant el seu monitoratge i optimització de les operacions.
  • Reducció de l’ús de l’aigua, mitjançant l’optimització dels models de captació, bombament, dessalació, potabilització, distribució, emmagatzematge, sanejament, depuració i reutilització.
  • Circularitat en els residus, emprant, per exemple, compostatge per a recuperació de carboni dels sòls, o en abocadors, reduint la petjada de CO₂ per recuperació de metà per a generació d’energia.

Permet-nos que t’ajudem a implementar en la teva companyia les estratègies de sostenibilitat i digitalització en la gestió dels teus actius.

Rep les nostres newsletter