IDP finalitza la digitalització de l’aqüífer del port de Barcelona

IDP finalitza la digitalització de l’aqüífer del port de Barcelona

IDP ha finalitzat la implementació del Digital Twin per al Control Ambiental de l’aqüífer en la zona sud del Port de Barcelona.

La implementació del Digital Twin (bessó digital) de Control Ambiental representa una aposta de futur per a gestionar la infraestructura del Port de Barcelona quant al manteniment i les operacions de dragatge, així com una eina que permetria implantar el seguiment dels diferents paràmetres ambientals (aqüífer, sòls, aigües o dades atmosfèriques) o altres paràmetres de monitoratge. Permet integrar les dades 3D disponibles sobre representacions de sistemes d’informació geogràfica i generés un bessó digital del port basat en la metodologia BIM.

La metodologia BIM (Building Information Modelling) proporciona un model multidimensional d’un edifici o una infraestructura amb la informació dels seus elements, que afegeix les dimensions temporals i de cost que, habitualment, estan dins del domini d’altres instruments dins de l’organització. Més enllà de la fase de disseny i planificació, la informació dels actius s’actualitza durant tot el seu cicle de vida, de manera que es pot accedir a l’estat de tots els elements en temps real, i segons la informació disponible en la data, de manera que pot convertir-se en l’eix de la gestió d’aquests actius des d’una única plataforma.

El bessó digital és una representació virtual de la infraestructura física que s’utilitza per a reflectir sistemes complexos, com pot ser l’aqüífer, amb gran nombre de dades de les campanyes geofísiques realitzades en les diferents fases de l’ampliació sud del Port de Barcelona, i permet l’anàlisi de resultats de simulació per a identificar, predir i prescriure accions en temps real. La plataforma digital permet provar dissenys de ports i conceptes operatius alternatius sense necessitat de la seva implementació física. Per exemple, en el cas estudiat, permetrà conèixer amb exactitud la ubicació, en 3 dimensions, del aqüitard (paquet d’argiles que separa l’aqüífer profund del superficial) per a evitar la seva afectació durant les operacions de dragatge que s’han d’escometre per a millorar l’operativitat i competitivitat del Port de Barcelona. La implementació del bessó digital ajuda a millorar la presa de decisions en aspectes estratègics, la qual cosa suposa un estalvi de costos i temps.

Les possibles aplicacions del Digital Twin per al Port de Barcelona són les següents:

  • Gestió de les dades en 3D que assenyalen les condicions exactes i les dades geogràfiques del port (sistemes d’informació geogràfica i objectes amb atributs espacials).
  • Millorar la gestió de la qualitat i del risc en les tasques de manteniment de la infraestructura.
  • Suport als processos d’optimització dels costos de manteniment de les infraestructures portuàries.
  • Gestió del cicle de vida de les infraestructures a partir de les dades que es van actualitzant en el bessó digital.
  • Unificar en una única plataforma la informació geomètrica i constructiva, al costat de la informació de seguiment i control, que permeti l’actualització ràpida o automatitzada de les dades i una gestió integral de la infraestructura.

L’aplicació Digital Twin permet a l’Autoritat Portuària de Barcelona augmentar la competitivitat del port, millorar els serveis oferts i els processos de presa de decisions, així com reduir el cost en la gestió de la informació (adquisició, tractament, estandardització, intercanvi, emmagatzematge i visualització).