CODI DE CONDUCTA GLOBAL DEL GRUP IDP

1 CARTA DEL PRESIDENT

Benvolguts Col·laboradors,

Els valors ètics han estat sempre una part central de l’estratègia i el desenvolupament del Grup d’Enginyeria IDP.

En el context actual es fa més indispensable que mai actuar amb responsabilitat i ètica en totes les nostres activitats de cara a tots els nostres grups de relació.

El Codi de Conducta d’IDP defineix els valors de la nostra organització, els quals han de constituir una referència en totes les nostres accions, tant individuals com col·lectives.

En l’actualitat IDP treballa en més de 30 països, som una xarxa en la qual cada un compleix una funció específica que marca la diferència per als nostres clients, els nostres equips i els nostres variats grups d’interès. Tenim la responsabilitat de comprendre per què fem les coses que fem, a través del nostre propòsit; en què ens enfoquem, per mitjà de la nostra estratègia; i com treballem guiats pels nostres valors, comportaments i conducta.

Amb aquest Codi i l’estructura organitzativa que ho recolza et donem unes eines adequades perquè IDP segueixi sent una referència en el sector de l’enginyeria, per la qualitat dels seus projectes, per la professionalitat dels seus equips, i pel seu compromís amb les persones i amb les societats que ens acullin.

Està a les teves mans.

Enric Blasco

CEO

2 INTRODUCCIÓ: LA NOSTRA MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS

IDP forma part d’un Grup amb presencial global que considera de particular importància el compliment de les seves obligacions, comprometent-se a observar les disposicions d’aquest Codi de Conducta.

El nostre Codi de Conducta consolida nostres valors i ens proporciona uns principis generals davant dels que hem d’avaluar el nostre comportament i les nostres accions futures. El present document ha estat pensat per a establir unes pautes que han de regir en el comportament de totes les persones que formin part d’IDP. En ell vam mostrar el nostre ferm compromís de fer les coses de manera correcta, pretenent ser una eina per ajudar-nos a prendre millors decisions per a la nostra organització.

La missió, visió i valors com a claus estratègiques d’IDP constitueixen una plasmació dels orígens, l’objecte i les finalitats bàsiques de l’entitat. Aquests tres valors constitueixen l’eix de referència per a tota l’organització i la clau del nostre model de gestió:

 • Missió: Oferir als nostres clients la màxima satisfacció en el desenvolupament dels seus projectes d’infraestructures vitals i professionals.
 • Visió: Avançar en la posició de lideratge com enginyeria global i multidisciplinari, aportant solucions eficients i innovadores en un mercat internacional.
 • Valors: En IDP tenim uns valors clars en què la persona suposa l’eix principal i primordial per oferir el millor esforç, dedicació i compromís de qualitat que fa possible l’existència de la nostra companyia. Amb clara vocació i orientació al client, els nostres valors atorguen la millor garantia de consolidació en el mercat nacional espanyol i en les nostres filials estrangeres. Alguns dels nostres valors podrien resumir de la següent manera:
  • Confiança: Tractem a les persones amb justícia. Confiem en els nostres companys i som dignes de confiança en tot el que fem.
  • Innovació i desenvolupament continu.
  • Competència lleial: IDP es compromet a respectar els mercats lliures i la competència lleial. Tots els empleats estan obligats a complir la legislació en matèria de competència. El seu incompliment pot comportar multes o sancions. La infracció del dret de la competència també pot donar lloc a la nul·litat de l’acord corresponent i causar un dany considerable i permanent en els actius i la reputació d’IDP. Els empleats s’han d’assegurar de no rebre ni facilitar cap tipus d’informació de la qual es pugui inferir el comportament d’IDP o dels seus competidors en el mercat en l’actualitat o en el futur.
  • Equips experts i multidisciplinaris: La nostra companyia compta amb un gran equip multidisciplinar i altament capacitat per liderar totes i cadascuna de les àrees d’un projecte.
  • Diferenciació tecnològica: IDP aposta per la innovació i el desenvolupament tecnològic. Això li permet invertir de forma constant en R + D + I i destacar en el mercat per la seva capacitat i per la seva eficiència.
  • Igualtat d’oportunitats: IDP s’ha compromès a vetllar per la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Ningú serà discriminat per raons de sexe, edat, discapacitat, nacionalitat, origen ètnic, religió o visió del món i orientació sexual. S’espera de tots els empleats que interactuïn amb els altres d’acord amb els principis de respecte mutu, reconeixent el dret a la intimitat ia la dignitat. No es tolera cap discriminació, assetjament o insults.
  • Integritat: Actuem amb la màxima honestedat, ètica i integritat en tot el que fem. Per a nosaltres el compliment de totes les lleis i reglaments té prioritat absoluta al Grup IDP. Tots els empleats han d’observar les obligacions legals aplicables a la seva àrea de treball. Això s’aplicarà a les lleis de totes les jurisdiccions dins el marc del qual l’empleat desenvolupi el seu treball. Tots els empleats seran responsables per tant de familiaritzar-se i complir amb les normes legals i reglamentàries corresponents a la seva àrea. IDP farà tot el necessari per donar assistència als seus empleats i oferir-los la informació i / o cursos de formació adients.
  • Responsabilitat Social Corporativa: Per IDP resulta primordial la responsabilitat social com a part de les activitats empresarials. És per això que part d’aquest compromís es troba a la participació de la companyia en la iniciativa “United Nations Global Compact”.
  • Responsabilitat mediambiental: Una de les principals prioritats d’IDP és la protecció de la vida humana i del medi ambient i actuem d’acord a les nostres conviccions. Deixem de banda l’interès personal quan sigui necessari per aproteger aquests valors. Fem i diem el que creiem correcte i vam participar en elles de manera constructiva. Som responsables davant del Medi Ambient i procurem millorar la vida en tots els llocs on operem, tenint com a objectiu un ambient saludable, segur i sostenible. Tenim en compte les necessitats de les generacions presents i futures com a part d’un tot.
  • Transparència. Estem oberts al canvi i a les noves idees. Som receptius, francs i promovem que el coneixement es comparteixi lliurement sense importar barreres ni fronteres.
  • Salut i Seguretat en el Treball: En IDP cada empleat té la responsabilitat de protegir els seus companys i al medi ambient en el seu entorn de treball. Totes les lleis, regulacions, directives i polítiques sobre la protecció del medi ambient i la seguretat en el treball han de ser complertes. Cada responsable ha d’instruir, donar suport i supervisar al seu equip en aquest sentit.
  • Reputació de la imatge IDP: La imatge d’IDP es troba en gran mesura determinada per la conducta i el comportament dels seus empleats. Per tant, tots els treballadors, en l’exercici de les seves funcions, estan obligats a tenir presents els efectes de les seves accions sobre la reputació d’IDP. En emetre opinions en públic, els empleats evitaran fer referència al lloc que ocupen dins de l’empresa.

3 ÀMBIT D’APLICACIÓ GLOBAL

El present Codi de Conducta es regeix segons els principis bàsics de la Política del Grup IDP, amb la finalitat que els principis fonamentals siguin acatats per tots els empleats d’empreses del Grup IDP quan treballin per IDP.

El present Codi de Conducta s’aplicarà a totes les empreses del Grup IDP de forma global. Les filials del Grup podran complementar el Codi de Conducta mitjançant la inclusió de disposicions més específiques per la normativa aplicable a cada jurisdicció, sempre que aquestes disposicions addicionals estiguin d’acord amb els principis establerts en aquest document.

Cada filial ha d’assegurar que totes les seves unitats de negoci de les que són responsables també compleixen els requisits del Codi. En la mesura que la legislació nacional contingui unes disposicions més estrictes que els principis enunciats en aquest Codi, aquella gaudirà de prioritat en la seva aplicació.

El present Codi de Conducta s’aplicarà a tots els empleats de les societats del Grup IDP, inclosos els membres del Consell d’Administració de la casa matriu i la resta de Directors de Negoci de cada divisió, així com els seus comitès corporatius.

No es tolerarà cap violació del present Codi de Conducta i en especial s’aplicaran unes normes particularment estrictes en l’avaluació de la conducta dels membres del Consell d’Administració i la resta de Directors de Negoci.

4 EL NOSTRE COMPROMIS

Amb l’esperit de responsabilitat social, IDP ha plantejat uns objectius de millora identificats per àrees perquè resulti més operativa la seva consecució, d’acord amb els quals s’ha introduït un seguit de mesures o accions de millora tendents a garantir el ple compliment i satisfacció de les fites marcades.

Així, s’ha incidit expressament: en la cultura i política empresarial, en l’impacte dins del sector, en la comunicació, imatge, en la representativitat de gènere, en els processos de gestió de recursos humans, en la política i estructura retributiva, en les condicions de treball, i en la conciliació familiar i en la prevenció contra l’assetjament i la discriminació.

Per això, el present Codi de Conducta inclou un procediment que faciliti la identificació de les accions acatables, actuació per garantir el compliment, confidencialitat, transparència, objectivitat, imparcialitat i respecte a la intimitat i dignitat del personal.

Volem fer esment en el present document del llançament del Pla de Direcció de Persones que s’ha posat en marxa aquest any 2017 a la nostra companyia. Amb aquest pla de gestió, IDP vol liderar el sector de l’Enginyeria duent a terme accions innovadores que ajudin a l’organització i la gestió de l’àrea de recursos humans, millorin les condicions laborals dels treballadors apostant per la conciliació i la flexibilitat, per la formació i el creixement dels nostres empleats tant personal com professionalment, posant l’accent en la salut i els hàbits saludables i creant una política retributiva adequada al mercat laboral i entrellaçada amb la promoció interna..

4.1  Compromís dels Directius del Grup IDP

 • Els Directius del Grup IDP es comprometen a proporcionar tots els mitjans necessaris per difondre, promoure i incentivar els principis i valors de la companyia. Cada membre de l’organització ha de mantenir una actitud exemplar, marcant un alt nivell d’exigència en el compliment del Codi de Conducta. En concret, els Directius es comprometen a:
  • Formar i conscienciar a tots els empleats de la importància del comportament ètic i el compliment normatiu.
  • Facilitar tots els mitjans necessaris per a difondre els valors de l’empresa i fer complir les pautes del Codi de Conducta.
  • Realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment de la normativa vigent amb l’objectiu d’aconseguir el màxim respecte a la legalitat.
  • Prevenir comportaments contraris a l’ètica i assegurar el compliment de la legalitat.
  • Reaccionar adequadament davant de supòsits d’incompliment del Codi de Conducta.

Així mateix, constitueix una política essencial de la nostra companyia promoure i potenciar un clima laboral positiu i que tots els empleats siguin tractats amb imparcialitat, equitat, respecte i dignitat. És fonamental liderar un estil de direcció participatiu en el qual es potenciï la comunicació, la iniciativa i el treball en equip. Els principis que fonamenten la nostra política empresarial podrien resumir-se com els següents:

 • Polítiques de no discriminació
 • Polítiques de diversitat i inclusió
 • Polítiques de prevenció de l’assetjament
 • Polítiques de prohibició de l’assetjament moral
 • Polítiques de promoció basada en el mèrit i capacitat
 • Polítiques de conciliació laboral

4.2 Conflicte d’interès i de segones activitats

El conflicte d’interès sorgeix quan els nostres interessos personals interfereixen de manera directa o indirecta amb els interessos de la companyia, és a dir, quan els interessos propis són contraris o entren en col·lisió amb els interessos de l’organització. També poden sorgir quan interfereixen en el compliment del nostre deure i responsabilitat professional o fins i tot ens involucren a títol personal en alguna operació o decisió de la companyia.

Per aquesta raó, tots els membres d’IDP s’han d’abstenir en la representació de les entitats del Grup o de voler intervenir o influir en la presa de decisions davant qualsevol situació en que tinguem un interès personal. Cal que tots els membres de l’organització siguin conscients que un potencial conflicte d’interès existeix també quan aquest conflicte pertany a un familiar o un amic.

Per IDP té una especial importància que els seus empleats no es vegin involucrats en situacions professionals que representin per a ells un conflicte d’interessos o afectin al deure de lleialtat. Tots els empleats tenen l’obligació de notificar immediatament al seu responsable qualsevol conflicte potencial entre els interessos de la companyia i els interessos particulars. Pot existir un conflicte d’interessos quan un empleat:

 • Actuï a favor d’un competidor d’IDP
 • Desenvolupar una activitat externa
 • Tingui un interès econòmic en una altra empresa
 • Formalitzeu operacions vinculades amb IDP.

Respecte al possible conflicte per segona activitat s’entén en el desenvolupament d’una altra activitat professional entre les quals s’inclouen -sense caràcter exhaustiu- els següents:

 • Membre del Consell d’Administració, director o gerent,
 • Membre del Consell Assessor o Comitè de Direcció,
 • Empleat comú,
 • Qualsevol altre posat en una societat aliena al Grup IDP.

Els empleats han de contenir l’autorització del Departament de RRHH (rrhh@idp.es) abans d’iniciar una segona activitat ja sigui amb un client o proveïdor d’IDP o en qualsevol altra empresa amb la qual aquest empleat hagi entrat en contacte en el curs de seva activitat professional per IDP. El Departament de Recurs Humans haurà d’obtenir el consentiment del seu responsable abans d’emetre l’autorització.

4.3 Corrupció

Com a membre de Global Compact, IDP està dedicada a combatre qualsevol forma de corrupció a nivell mundial. La corrupció està prohibida per convencions internacionals i normatives nacionals. Són d’aplicació prohibicions estatutàries no només en l’actuació entre empreses, sinó també en els contactes amb polítics o funcionaris públics. Els incompliments són sancionables amb multes i poden ocasionar un dany irreparable i permanent als actius i reputació d’IDP.

Els representants d’IDP, en el context d’una relació de negocis, s’abstindran de sol·licitar o acceptar qualsevol compensació en benefici propi o d’un tercer a canvi d’adoptar una decisió injusta en l’adquisició de béns o serveis.

4.4 Compromís amb tercers

Davant de qualsevol actuació amb tercers com a membres del Grup IDP, hem de ser conscients que estem representant a l’organització i per tant, haurem de vetllar perquè el comportament s’adeqüi a la imatge i els valors del projecte.

4.4.1 Administració Pública

En les relacions amb l’administració pública, tots els integrants d’IDP es comprometen a respectar fidelment el que estableix tant la normativa vigent com la normativa interna de l’organització. En aquest sentit, ens adherim al principi de transparència i les relacions amb els representants institucionals es duran a terme mitjançant els representants d’IDP designats a l’efecte, rendint comptes del resultat de les reunions i negocis que es duguin a terme. Qualsevol requeriment que realitzin les autoritats i les forces de seguretat ha de ser sol·licitat per escrit.

4.4.2 Proveïdors

Les relacions amb els proveïdors d’IDP es basen en els principis de lleialtat, transparència i col·laboració recíproca, seleccionant-los de acord amb la idoneïtat dels seus serveis, així com condicions econòmiques i qualitat. No s’acceptaran regals o comissions en metàl·lic o en espècie que puguin alterar les lleis de la lliure competència en la producció de serveis o béns, en qualsevol cas.

En el cas en què algun dels proveïdors d’IDP tingui comportaments no conformes amb aquest Codi de Conducta, IDP és lliure d’adoptar les mesures oportunes i fins i tot rebutjar si així es considera oportú, col·laboracions futures amb aquest proveïdor.

4.4.3 Clients

Des IDP ens comprometem a complir la normativa sobre lliure competència, evitant qualsevol pràctica que la limiti o restringeixi. Els integrants de l’organització hauran de vetllar per donar una informació veraç en les activitats de promoció i no oferir informació als nostres clients que pugui induir a error. Així, des IDP es rebutja rotundament:

  • Oferir, sol·licitar o acceptar un avantatge no justificada de qualsevol tipus en les relacions comercials.
  • Acceptar cap tipus d’ingrés procedent d’activitats il·lícites o que puguin ser objecte de blanqueig de capitals.

4.5 Acceptació de compensacions

En les relacions amb socis comercials i competidors, així com governs i organismes públics, els empleats només podran acceptar i oferir compensacions o dons sempre que l’acceptació o la concessió d’aquestes prestacions no generi la impressió d’influir en el procés de decisió, intencionalment o no. Són socis comercials, per exemple, clients, proveïdors i prestadors de serveis, així com tercers amb qui IDP pretén establir relacions comercials. Les compensacions poden consistir, per exemple, regals, atencions, invitacions a esdeveniments, el pagament de despeses de viatge i serveis que excedeixin de les pràctiques comercials habituals, i és irrellevant si es concedeixen directament o indirectament (per exemple, familiars directes o associacions o organitzacions estretament vinculades a ells).

L’acceptació en les relacions amb socis comercials i competidors, així com administracions i organismes públics s’ha de fer d’acord amb els principis que s’exposen. En cas de dubte, l’empleat haurà d’obtenir l’aprovació del seu supervisor o del corresponent director de Negoci abans d’acceptar o concedir una compensació. Fins i tot si una compensació és conforme a aquest Codi de Conducta, es poden derivar d’ella obligacions fiscals tant per IDP com per a l’empleat.

El present punt conté unes normes especialment estrictes respecte a la concessió de compensacions a funcionaris públics. Es consideren funcionaris públics, per exemple, alts càrrecs ministerials, secretaris d’estat, ministres, alcaldes, funcionaris de l’administració i d’organismes econòmic-financers i el personal de l’administració municipal. Els alts directius (per exemple, directors generals) d’empreses en què hi hagi una participació majoritària de l’Estat o les persones privades que exerceixin funcions pròpies de l’administració pública també poden considerar-se com a funcionaris públics.

Es poden autoritzar excepcionalment les compensacions d’alt valor econòmics en aquells països en què aquests obsequis sigui un costum local i de cortesia. En cada cas serà necessària l’aprovació del corresponent supervisor, director de Negoci o Consell d’Administració en la unitat de país.

4.6 Selecció de proveïdors i subcontractistes

La selecció de proveïdors i subcontractistes es realitzarà seguint un procediment preestablert i estarà fonamentada en uns criteris objectius i comprensibles. Tot empleat que participi en la selecció de proveïdors i subcontractistes i que tingui un interès personal que pugui influir en el procés de selecció, haurà d’informar al seu supervisor o director de Negoci.

4.7 Donacions

IDP ha adquirit el compromís de reconèixer la seva responsabilitat social i dins el marc legal aplicable manifesta la seva disposició a donar suport a causes no lucratives a través de donacions. Les causes sense ànim de lucre comprenen activitats de caràcter científic, cultural, social, esportiu i altres projectes socials. Les donacions es poden fer mitjançant lliuraments de diners o en espècie i tindran com a única finalitat el sosteniment d’aquelles causes no lucratives sense esperar a canvi cap contraprestació o comportament per part del beneficiari o d’un tercer. En concret, no es podran oferir ni concedir donacions a funcionaris públics per la prestació d’un servei ni a representants d’una empresa per a l’adopció d’una determinada decisió.

4.8 No concurrència

Els empleats no podran desenvolupar cap activitat professional directament o indirecta en empreses que siguin competidors directes o indirectes de qualsevol societat del Grup IDP. De manera excepcional es permetrà el desenvolupament d’aquestes activitats amb l’autorització prèvia electrònica del Departament de Recursos Humans (rrhh@idp.es) assessorat pel seu responsable directe de divisió.

4.9 Tractament de la informació

4.9.1 Registres i informes

L’exactitud i el rigor són criteris essencials i imprescindibles que cal seguir per a la consecució d’un negoci amb èxit. Tots tenim el deure d’assegurar que els nostres registres, siguin financers o de qualsevol altre tipus, segueixin les pautes de rigor i exactitud.

IDP es compromet a proporcionar informació correcta i veraç als comitès, inversors, empleats i als socis comercials del Grup. Tots els registres han de complir les disposicions legals. D’acord amb els principis de la informació comptable, les dades registrades i la informació arxivada han de ser sempre completes, correctes, oportuns i compatibles amb el sistema.

En aquesta matèria cal:

  • Conservar els registres de manera segura i seguir directrius marcades.
  • Cooperar amb els auditors d’IDP (interns o externs)
  • Rebutjar qualsevol transacció en efectiu. En cas de no ser possible un altre mitjà de pagament hauran de ser autoritzades, registrades i documentades.

4.9.2 Confidencialitat

Els empleats no estaran autoritzats a revelar informació comercial confidencial o secrets empresarials (dades financeres, plans estratègics, operacions previstes) a persones no autoritzades, ja sigui durant el desenvolupament de l’activitat professional o un cop conclosa aquesta.

4.9.3 Protecció de dades

Tots els empleats han de complir les normes i reglaments en matèria de protecció de dades i, en particular, hauran de col·laborar activament per garantir que les dades de caràcter personal estiguin prou protegits davant accessos no autoritzats. En cas de dubte o quan es detecti alguna infracció s’haurà de posar en coneixement del responsable de protecció de dades del Grup IDP mitjançant el correu lopd@idp.es.

5 COMPLIANCE

L’objectiu plantejat per IDP consisteix a establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats en el Codi de Conducta, així com garantir el compliment en el temps de principis i polítiques preestablertes.

La responsabilitat dins el Grup IDP per a l’aplicació d’aquest Codi de Conducta recau en els responsables de cada Àrea (Directors de Negoci). Aquests s’encarregaran també de la comprovació periòdica del nivell de compliment i de l’actualització del Codi de Conducta.

L’Àrea en què s’hagi comès la infracció té la responsabilitat operativa d’investigar, avaluar, sancionar i posar fi a les infraccions.

5.1 Accions

IDP designa els directors de Negoci de cada àrea que disposarà de les facultats necessàries per al desenvolupament d’aspectes relacionats amb els principis rectors del Codi de Conducta i, en concret, per:

 • Ser interlocutor i intermediari entre IDP i els treballadors
 • Vetllar pel compliment i fer complir polítiques i mesures establertes
 • Participar en el disseny i implantació de mesures aplicables
 • Participar en el disseny i implantació de mesures formatives
 • Canalitzar els eventuals casos d’assetjament i discriminació a la Direcció de RRHH
 • Fer un seguiment dels indicadors per garantir el seu compliment

5.2 Interpretació i funcionament

El Codi de Conducta descriu únicament els principis generals d’una conducta legal i ètica. En el cas que sorgeixin problemes d’interpretació o dubtes sobre l’aplicació del Codi, els empleats hauran de canalitzar-les a través del seu supervisor o director general de cada àrea. Aquest últim també exercirà com a assessor en totes les qüestions relatives a aquesta matèria, tractant totes les qüestions puguin sorgir amb la més estricta confidencialitat.

Els empleats podran denunciar les infraccions del Codi de Conducta de qualsevol empresa del Grup IDP davant el responsable de RRHH rrhh@idp.es a Espanya. No s’adoptarà cap mesura disciplinària contra l’empleat que formuli una denúncia relativa a l’incompliment del present Codi de Conducta. La disposició anterior també és aplicable, encara que la informació facilitada sigui incorrecte, sempre que aquesta informació s’hagués proporcionat de bona fe.

L’incompliment de les normes del present Codi de Conducta pot comportar l’aplicació de mesures disciplinàries o sancions en virtut de la legislació laboral, incloent l’acomiadament i altres sancions legals.

6 GLOBAL COMPACT

Per IDP i l’efectiu desenvolupament del Codi de Conducta resulta primordial col·laborar, promoure i fomentar la responsabilitat social com a part de les activitats empresarials. És per això que part d’aquest compromís es troba a la participació de la companyia en la iniciativa “United Nations Global Compact”. La iniciativa es basa en deu principis fonamentals destinats a aconseguir una globalització més social i de benefici ecològic i de prevenció de la corrupció.

A l’efecte de la lluita contra el terrorisme, la prohibició de la prestació directa i indirecta dels fons i recursos econòmics a certs individus, persones jurídiques, grups, grups i organitzacions s’ha introduït per la Unió Europea el Reglament (CE) nº 881 / 2002 i (CE) nº 2580/2001, amb les seves esmenes, que s’apliquen directament en tots els estats membres de la Comunitat Europea.

IDP procura millorar dia a dia els seus processos, les seves relacions amb proveïdors i clients, comprovant els seus socis comercials i empleats pel que fa a si el seu nom i identitat ha a les llistes de persones, persones jurídiques, grups o organitzacions que publiquen com a annexos al Reglament.

Els principis del Pacte Mundial són els següents:

 • DRETS HUMANS:
  • Principi nº 1: Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans reconeguts internacionalment dins del seu àmbit d’influència.
  • Principi nº 2: Les empreses han d’assegurar de no actuar com a còmplices de violacions de drets humans.
 • TREBALL:
  • Principi nº 3: Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
  • Principi nº 4: Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós realitzat sota coacció.
  • Principi nº 5: Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.
  • Principi nº 6: Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació i l’educació.
 • MEDI AMBIENT:
  • Principi nº 7: Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
  • Principi nº 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
  • Principi nº 9: Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 • CORRUPCIÓ I SUBORN.
  • Principi nº 10: Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i suborn.