Metodologia BIM

FEM SENZILL EL COMPLEX

BIM és una metodologia de treball, suportada en diferents programaris especialitzats per a l'elaboració i gestió de projectes, que permet dissenyar, projectar, organitzar i dirigir la construcció digital de l'obra, integrant tota la informació en un model parametritzat, complet, únic i centralitzat que comparteixen tots els agents que intervindran durant tot el cicle de vida de l'edifici, infraestructura, etc.

SCAN TO BIM

Disposem d'un equip de topògrafs especialitzats en escaneig làser i tractament de Núvols de Punts.

Un cop concretat l'ús que se li vol donar al Model BIM i analitzada la informació de la qual es disposa per fer l'aixecament, definim el nivell de detall geomètric i d'informació requerit segons la naturalesa dels elements a modelar. Seguidament dissenyem una estratègia productiva per donar resposta a les casuístiques i/o nivells d'incertesa que hagin estat detectats.

   

PROJECT AND BUILDING MODELLING

Com enginyeria, dissenyem i calculem projectes multidisciplinaris en BIM. Els models resultants tenen un nivell d'informació i una estructura de dades estandarditzada a nivell intern per a cada fase del cicle de vida del projecte, optimitzant així la seva vinculació amb programaris de càlcul, pressupost, planificació o facility management.

Disposem de sistemes de modelatge i control de qualitat automatitzats que garanteixen la coherència de la informació construïda.

BIM COORDINATION

Integrem en un únic Model Federat totes les disciplines del projecte. Auditem l'estructura de la informació de les dades i realitzem detecció d'interferències segons una matriu de col·lisions prèviament dissenyada. Reportem aquestes interferències agrupades, categoritzades segons gravetat i/o nivell de responsabilitat.

COST MANAGEMENT 5D

Modelem i codifiquem els elements del Model BIM segons partides, unitats de mesura i estructura de pressupost base. Independentment del programari/programaris de modelat que requereixi el projecte en qüestió, agrupem totes les seves mesures en una única base de dades, que pot ser consultada i/o organitzada com es precisi. Disposem de solucions per als programaris de pressupost més comuns del mercat.

VIRTUAL REALITY

Amb l'objectiu d'optimitzar el procés de decisió dels nostres clients i millorar la presentació dels projectes, els nostres programadors creen aplicacions ad hoc que permeten interactuar amb el model tal com ho faria en la vida real, analitzant, simulant, conduint, i per tant interactuant amb la geometria, materials i objectes, permetent canvis i feedbacks en temps real i de forma natural.      

4D CONSTRUCTION AND ASSEMBLY SIMULATION

Vinculem la planificació d'obra al model BIM, amb l'objectiu de comprovar i/o optimitzar aquesta planificació.

Durant el procés, vam detectar tant elements modelats que no han estat planificats, com a elements planificats no modelats i estratègicament rellevants.Es tracta d'un servei molt demandat en obres complexes i/o de gran magnitud que requereixen un minuciós control del risc en termes de temps/diners.

CONSTRUCTION MONITORING

A la supervisió de les obres, aixequem NdP (Núvols de Punts) periòdiques per registrar l'avanç de l'obra.

Posteriorment comparem aquestes "núvols estàtiques" amb el Model BIM per veure les diferències i anar generant progressivament el model As-Built. La visualització d'aquest model és de gran suport tant per constructores en la concepció d'informes per certificar, com per Project Managers i clients finals que volen auditar la feina de l'empresa constructora adjudicatària.

COMMON DATA ENVIRONMENT

Desenvolupem CDEs (Common Data Environment) personalitzats segons les necessitats de cada Projecte/Client.

Utilitzem una estructura de carpetes pròpia inspirada en la normativa britànica PAS 1192, però adaptada a les peculiaritats del país en què treballem. Pel que als fluxos d'informació es refereix, definim per a cada projecte senzills protocols de comunicació i col·laboració que ens permeten assolir altes cotes de traçabilitat i transparència, mitjançant formats BIM oberts.

AUGMENTED REALITY

Desenvolupem eines de Realitat Augmentada que permeten superposar elements virtuals sobre la nostra visió de la realitat, i per tant complementar l'entorn real amb objectes digitals. Entre altres coses, l'AR ens permet per exemple visualitzar instal·lacions ocultes (sota terra o en sostre) així com els seus paràmetres d'informació, optimitzant qualsevol actuació que hagi de realitzar en aquest entorn.      

BIM-BI

Es tracta d'una eina d'auditoria BIM d'IDP. Es compon de Dashboards interactius personalitzats (quadres de comandament) al servei de l'Auditor/Client, que permeten avaluar el compliment de prescripcions prèviament establertes, visualitzar indicadors estàndard de "qualitat BIM" i/o fer seguiment de l'evolució dels mesuraments d'un projecte en fase de disseny o construcció.

Com ho fem? Extraiem dades rellevants del Model que volem analitzar i els llegim de manera amigable amb un Business Intelligence considerant l'experiència d'usuari desitjada en la consulta dels mateixos. Això ens permet avaluar la informació rellevant sense necessitat d'obrir cap Model BIM.

IMPLANTACIÓ BIM

Més enllà de complir al marc legal de cada país pel que al BIM respecta, que és el motiu pel qual moltes empreses sol·liciten una implantació en la seva empresa, la nostra missió com a consultors es fonamenta en superar gran part dels inconvenients que es deriven de la metodologia de treball tradicional. Facilitar el traspàs d’informació entre agents interns i externs i augmentar en conseqüència l’eficiència en l’ús de recursos humans i instrumentals.